Maria Mughal

Kuvataiteilija
Visual Artist

Näyttelyitä   Exhibitions

Reflections

Galleria Bronda 2013

Ympäröivän todel­lisuuden esit­tämät heijas­tukset antavat minulle mah­dollisuuden lähes­tyä kysy­myksiä siitä, kuka olen, mihin kuulun ja mitä tunnen, si­säisen näke­mykseni lisäksi myös ulkoa käsin. Halusin tarkas­tella näyt­telyssäni naisen eri ikä­kausiin liit­tyviä muu­toksia ja mitä ne paljas­tavat meille.

Reflections from the surrounding world give me a chance to approach questions like: Who am I, where do I belong and what do I feel. In this exhibition I wanted to study changes associated to different ages of women and what those changes reveal to us.

Äidit Mothers

Galleria Bronda 2007

Äidit on minulle sy­västi henkilö­kohtainen näyt­tely, jonka teokset maalasin olles­sani raskaana ja jonka ava­jaiset vietet­tiin päivä esi­koiseni syn­tymän jälkeen. Halusin tarkas­tella maa­lauksissani äitiyden eri roo­leja ja siihen liit­tyviä mieli­kuvia.

Mothers is a deeply personal exhibition for me. I delivered my first child a day before the exhibition opening. In my paintings I wanted to look into the different roles of motherhood and impressions related to it.

Julkisia⁠teoksia   Public works of art

Taidekeskus Salmelan
kesänäyttely

2005

Näyttely­kokonaisuu­teni teoksissa oli keskei­senä element­tinä ympyrä, jonka koen vahvasti femi­niinisenä symbo­lina elämän jatkuvuu­desta ja kaiken kierto­kulusta.

Circles were the central visual elements in this exhibition. I experience them visually as a strong feministic symbol of life’s continuity and the cycle of all things.

Kokemus siitä, että voin koskettaa ihmisiä taiteel­lani on yksi arvok­kaimpia asioita ammatissani.